vrijdag 1 juni 2007

Dr. Ben Peperkamp: hoogleraarUpdates: Linkedin & http://literatuurensamenleving.nl/?page_id=479

Op 1 juni 2007 is Dr. Ben Peperkamp in dienst getreden van de Vrije Universiteit als gewoon hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Daarmee is hij de opvolger van prof. dr. Dick van Halsema.

Ben Peperkamp studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Na voltooiing van zijn dissertatie - Over de dichtkunst; een lezing met demonstraties [Assen 1995] - die handelt over de poëzie en poëtica van de dichter en bloedfysioloog Leo Vroman (1915), was hij te Utrecht werkzaam als hoofddocent en senior onderzoeker onder leiding van zijn promotor, prof.dr. Wiljan van den Akker. Voor zijn CV kan men terecht op http://www.linkedin.com/pub/ben-peperkamp/1a/41a/539.

Zijn onderzoek concentreert zich in de eerste plaats op de literaire representatie en evaluatie van wetenschappelijke en technologische kennis in de context van een (door NWO gesteund) onderzoeksproject over de functie en betekenis van literatuur bij de kritische discussies over technologisering, secularisering en globalisering in onze moderne cultuur (1750-heden). In welke discussies heeft Harry Mulisch zich willen mengen met De ontdekking van de hemel, waarin religieuze en astrofysiche perspectieven op mens en kosmos zijn verwerven? Hoe wordt wetenschappelijke kennis in literatuur geannexeerd en getransformeerd? Waarom gebeurt dat? Het zijn vragen die in de Literature & Science-studies veelvuldig worden gesteld. In de tweede plaats richt zijn aandacht op cultuur en wetenschap in de nieuwe media waarin - in toenemende mate - literair en cultuur geheugen gestalte krijgen: het web als 'memory machine'.

Verder is hij - als hoofd van de afdeling Literatuur en Cultuur - sinds april 2011 nauw betrokken bij de herinrichting van het facultaire onderwijs 2015-2025. Hij zelf ziet dit veranderproces als een uitgelezen kans. Op onderstaande foto zijn enkele zijn afdelingscollega's (van links naar rechts: Dick Schram, Jacqueline Bel, Marjolein van Tooren, Anne-Fleur van der Meer (studentlid), Kristien Steenberg, Diederik Oostdijk en Johan Kopponol) in discussie bijeen.Ben Peperkamp maakt deel uit van de redactie van het wetenschappelijke tijdschrift Nederlandse Letterkunde, was bestuurslid van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL) en lid van de NWO-programmacommissie Transformaties in Kunst en Cultuur (TKC). Sinds 1 oktober 2010  heeft hij zitting in de NWO-beoordelingscommissie 'Vrije competitie' 2010-2011' en is hij hoofd van het facultaire cluster Literatuur en Cultuur van de Vrije Universiteit. Hij was voorts lid van het Europees thematisch netwerk Acume 2 dat de dynamische relaties tussen wetenschap, literatuur en de humanoria bestudeert. Hij is verder voorzitter van de Universitaire Bibliotheekcommissie, dat nadenkt over de toekomst van de universiteitsbibliotheek: een nieuw 'kenniscentrum' op de ambitieuze zuidas. In het najaar van 2011 is hij - op voordracht van de Raad voor Cultuur -  door Habbe Zijlstra, de voormalige Staatssecretaris van OCW,  benoemd tot voorzitter van de Commissie Letteren & Bibliotheken. Hij volgt daarmee Anne Rubbe op, die het voorzitterschap vele jaren vervulde.

Zijn oratie - die om praktische redenen is uitgesteld - zal handelen over de culturele (literaire) respons op de ingebruikneming van de bliksemafleider, waarbij de transmissie, trangressie en transformatie van (wetenschappelijke) kennis in het culturele en literaire domein centraal zal staan. Een boek over negentiende-eeuwse literatuur en wetenschap is in voorbereiding, evenals een studie over Mulisch. Hij werkt samen met VUconnected en Uitgeverij Athenaeum aan een lezingenreeks Literatuur op de (Amsterdamse) Zuidas. Meer informatie hierover vindt men op deze site. In overleg me de directie van Gryps BV werkt hij aan een publieke cursus Creatief Schrijven in samenwerking met Singel 262 langs drie dimensies: schrijven, lezen en debuteren. Hij hoop dat deze cursus uiterlijk 2012 kan worden aangeboden.

Zijn onderzoekers (in opleiding) bestuderen alle dimensies van de disseminatie en evaluatie van wetenschappelijke en religieuze kennis in literatuur. In toenemende mate wordt daarbij  ingezoomd op wat Greenblatt 'The negotion of value' heeft genoemd. Een overzicht van zijn promovendi vindt men hieronder. 

Ben Peperkamp is bereikbaar via email (bj.peperkamp@let.vu.nl) en per telefoon (VU) 020 59 83720 - (mobiel) 06 24944401. Hij heeft zijn intrek genomen in werkkamer 11 A 16. Je kunt hem aan het werk zien in twee videofilmpjes. Dit weblog wordt door hem onderhouden sinds juni 2007. Sinds mei 2010 werd het circa 15000 keer bezocht. Dat is misschien niet heel weinig. Sinds 2012 onderhoudt hij een nieuwe site: www.literatuurensamenleving.nl.Publicaties (selectie):

'Een vogelperspectief op het schouwtoneel des hemels'. Iets over letterkunde, astronomie en theologie in De planeeten (1869) van J.J.L. ten Kate. In: Uitgaan op niveau; vriendenboek voor Ad Zuiderent bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam op 24 april 2009. Onder redactie van Dick van Halsema, Johan Koppenol en Ben Peperkamp. Amsterdam enz.: Nodus Publikationen 2009, p. 127-132. [Digitaal; pdf]

Ben Peperkamp, Gosuin van Heeswijk en Erwin Roebroeks: ASE: Arts & Sciences Eindhoven. Haalbaarheidsonderzoek & aanbevelingen. Tilburg 2008. [Internal Publication of the City of Eindhoven, The Netherlands]. [Digitaal; pdf]

'Nederland leest: gebonden vrijheid; aantekeningen bij Theo Thijsen, De gelukkige klas'. Voordracht, gepubliceerd op de website van het VU-podium [2007].

'Wetenschap in de moderne literatuur, van 1850 tot heden'. In: Leonardo voor het publiek; een geschiedenis van wetenschaps- en techniekcommunicatie. Samenstelling en redactie: Frans J. Meijman, Stephan Snelders en Onno de Wit. Amsterdam 2007, p. 243-252.

[Met Marijntje Gerling (studente UU):] 'Siegfried en Das Heilige. Over de representatie van godsdienstwetenschappelijke kennis in een roman van Harry Mulisch’. In: Nederlandse Letterkunde 12 (2007) nr. 2, p. 73-93. [Digitaal; pdf]

'"Bald wird komen dat Feur!" Over de representatie van natuurwetenschappelijke en medische kennis in de klucht De electriciteit; of Pefroen, met het schaepshoofd ge-electriceerd (1746). In: Ben Peperkamp en Rienk Vermij (eds.): Wetenschap en literatuur. [Themanummer van] Gewina 29 (2006) nr. 4, p. 269-292. [Digitaal; pdf]

[Met Rienk Vermij (UU):] 'Inleiding'. In: Ben Peperkamp en Rienk Vermij (eds.): Wetenschap en literatuur. [Themanummer van] Gewina 29 (2006) nr. 4, p. 199-205. [[Digitaal; pdf]

'"Mannekens in de maan" van Nicolaas Beets. Over the moon hoax (1835-1836) en de publieke waardering van de sterrenkunde in de negentiende eeuw'. In: Nederlandse Letterkunde 9 (2004) nr 2, p. 101-141. [Digitaal; pdf]

[Met Wiebe Bijker (UM):] Geëngageerde geesteswetenschappen: perspectieven op cultuurveranderingen in een digitaliserend tijdperk. Redactie: Wiebe Bijker en Ben Peperkamp. Den Haag: Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) 2002. [Digitaal; pdf]

'Representaties van de natuurwetenschapper en Frankenstein'. In: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap 3 (1998) nr. 3, p. 195-209. [Digitaal; typoscript; pdf]

'De schepping (1866) van J.J.L. ten Kate'. In: Tijdschrift voor Literatuurwetenschap 2 (1997) nr. 4 , p. 307-319. [Digitaal; html]

Meer digitale publicaties op de site van de DBNL. Zie ook http://vu.academia.edu/BenPeperkamp/ en Webpaint: een wiki in ontwikkeling.

Promovendi (vanaf 1-1-2008, VU):

Willemijn van der Linden. MPhil (UU, VU-promovenda 0,7 fte per 1 september 2008): zie elders op dit weblog.

Drs. Saskia Stehouwer (UvA, VU-promovenda 0,4 fte per 1 september 2008; 1,0 fte per 1 mei 2010): zie elders op dit weblog.

Wouter Schrover, MPhil (UL, NWO-promovendus 0,8 fte per 1september 2010): zie elders op dit weblog.

Drs. Arie Zevenhuijzen (VU, VU-buitenpromovendus): Het leven van een tekst; over de receptie van Gorters ´Mei´ vanaf voltooiing tot heden.

Anne-Fleur van der Meer (VU, NWO-promovenda 1,0 fte per 1 september 2012); zie elders op dit weblog.

Geen opmerkingen: