woensdag 1 september 2010

Wouter Schrover als promovendus aangesteld

Sinds 1 september 2010 is Wouter Schrover niet enkel als docent (0,2 fte), maar ook als onderzoeker (0,8 fte) werkzaam bij de leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verleende hem en Peperkamp (als projectleider) een subsidie voor het onderzoek The Art of Dying. The Representation of Euthanasia and Assisted Suicide in Contemporary Literature and Film. Beiden hadden deelgenomen aan de eerste subisideronde van Promoties in de Geesteswetenschappen (zie ook elders op dit blog).

Het promotieonderzoek, dat loopt tot 2014, gaat over de wijze waarop euthanasie en hulp bij zelfdoding gerepresenteerd worden in moderne romans en speelfilms. Met behulp van de narratologie, intertekstualiteitsonderzoek en receptiestudie hoopt Wouter te kunnen bepalen op welke wijze literatuur en film bijdragen aan publieke debatten over dit netelige onderwerp. Tot de bestudeerde werken horen onder meer Het refrein is Hein van de bekende Nederlandse arts en auteur Bert Keizer, de internationale bestseller One True Thing (verfilmd met Renée Zellweger en Meryl Streep) van de Amerikaanse Pulitzer Prize-winnaar Anna Quindlen en de veelgeprezen film Mar Adentro.

Het NWO-onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum. Binnen Metamedica wordt al langere tijd gewerkt aan onderzoek naar de representatie van geneeskunde in de kunsten – in de breedste zin van het woord. Niet alleen levert dit wetenschappelijke publicaties op, ook worden er regelmatig symposia en lezingen georganiseerd en zijn er meerdere online ‘databases’ met betrekking tot de maatschappelijke verbeelding van geneeskunde in ontwikkeling. De belangrijkste daarvan is de database Literatuur en Geneeskunde waaraan Wouter de nodige bijdragen heeft geleverd. De database is primair bedoeld voor patiënten (en hun naasten) en medewerkers in de gezondheidszorg die op zoek zijn naar informatie over de verbeelding van een ziekte, van (morele) vraagstukken binnen de gezondheidszorg en aanverwante thema’s.

Met de dissertatie die Wouter thans voorbereid, wordt getracht een bijdrage te leveren aan de zogeheten medical humanities, meer specifiek aan het gebied van ‘literatuur & geneeskunde’, waarmee het een nauwe relatie onderhoudt met het onderzoek van Ben Peperkamp naar literaire representaties van wetenschappelijke kennis. Wouter heeft over dit onderwerp reeds veelvuldig gepubliceerd. Wij zijn blij met zijn benoeming!

Geen opmerkingen: