woensdag 1 oktober 2008

De menschenhater van Van Schendel

Arthur van Schendel (1874 -1946) schreef 22 romans. Een van zijn laatste werken draagt de titel De menschenhater (1941). Het bevat het relaas van de jonge en idealistische Willem, verteld door zijn oom David. Het verhaal is gesitueerd in een realistisch getekend Amsterdam en speelt zich af tijdens het interbellum: een in economisch, sociaal en politiek opzicht turbulente periode.

In zijn bachelorscriptie heeft Lars Kroon deze roman in een literair historisch kader trachten te plaatsen. In het bijzonder heeft hij de relatie tussen De menschenhater en het discours van het Modernisme onderzocht. Uit zijn analyse bleek dat motieven als twijfel aan de zin van het menselijk handelen, distantie en epistemologie verwarring over ons begripsvermogen en de vraag wat een individu in de gemeenschap vermag, een prominente rol spelen. Daarmee vertoont dit werk opvallende overeenkomsten met de kenmerken die Fokkema en Ibsch in 1984 toekenden aan modernistische (roman)literatuur. Lars hoopt zijn bevindigen in het MPhil-programma 2008-2010 verder uit te werken.

Lars Kroon: Modernisme en De menschenhater van Van Schendel; een literair-historisch onderzoek. Bachelorscriptie VU: Amsterdam 2008.

Begeleider: prof.dr. Ben Peperkamp

Geen opmerkingen: